Home » Okategoriserade » Groomer Schools. Del II

Groomer Schools. Del II

I en bok från 2021, A Long, Dark Shadow: Minor-Attracted People and Their Pursuit of Dignity, hävdar Allyn Walker, som beskriver sig som transperson, att det är dags att avstigmatisera pedofili och ersätta pedofilbegreppet med frasen “Minor Attracted People”.
Drygt 40 år tidigare hade en grupp kända, franska intellektuella, bland andra Michel Foucault, Jackie Derrida och Jean-Paul Sartre i ett öppet brev i tidskriften Le Monde, krävt en avkriminalisering av pedofili och rätten för vuxna att ha sex med tolvåringar. Sartres partner, feministen Simone de Beauvoir, sympatiserade med uppropet. Beauvoir brukade förföra minderåriga flickor, ofta sina elever, innan hon dirigerade dem vidare till Sartre. Guy Sorman besökte Foucault när denne arbetade i Tunisien på 60-talet. Enligt Sorman brukade Foucault betala åtta- och nioåringar att ha sex med honom på en närbelägen kyrkogård.

School Class Room

Källa: Pixabay.

Varför skulle någon vilja normalisera pedofili?

Varför skulle någon vilja normalisera pedofili? Lindsay menar att motiven förefaller vara blandade. Det är ingen slump att grupper som verkar för avkriminalisering av pedofili drar till sig pedofiler. Foucault var, med all sannolikhet, pedofil. Hans motiv till att vilja avkriminalisera pedofili var inte politiskt, utan sexuellt. Han ville ha sex med barn.
Groomer Schools handlar emellertid inte om vuxna som vill ha sex med barn. Grooming beskriver handlingar som syftar till att förbereda och träna minderåriga för radikal, politisk handling. Det kinesiska kommunistpartiet ägnade sig åt grooming under kulturrevolutionen. Svensk genuspolitik är en form av grooming.

Reproduktion och identitet

Reproduktionsproblemet är ett problem som kommunister har brottats med i över ett sekel. Marx var övertygad om att kapitalismen skulle bryta samman av sig själv. Detta skedde emellertid inte och frågan var varför.
Den italienske kommunisten Antonio Gramsci menade att det berodde på att människor ofta har konservativa värderingar. Arbetare är knappast undantagna från den regeln. Gramscis medkämpe, den ungerske kommunisten György Lukács, instämde och sade att problemet med klassisk marxism är dess ekonomism. Frankfurtskolan hävdade att marxismen måste kompletteras med psykoanalys om revolutionärer ska förstå varför socialistiska revolutioner har uteblivit i västvärlden.

Förklaringarna var lika många som de var fantasirika.

Queerteoretikerna Hannah Dyer och Eve Sedgwick analyserar reproduktionsproblemet i termer av identitet. Bristande revolutionär entusiasm kan, menar de, förklaras med stabila identiteter. Människor med stabila identiteter är i regel skeptiska till socialism och kommunism. Barn och ungdomar är av det skälet intressanta eftersom hos dem är identitetsutveckling fortfarande är en pågående process.
Dyer och Sedgwick menar därför att revolutionärer därför ska fokusera på barn och ungdomar. Barn och ungdomar har inga stabila identiteter. Att utveckla identiteter tar många år. Socialisters och kommunisters uppgift är därför att försvåra för barn och ungdomar att utveckla stabila identiteter.

Frågan är emellertid hur det ska göras.

Det första som måste göras är att underminera alla idéer om normalitet. Teorier som säger att barns kognitiva och biologiska utveckling följer ett specifikt mönster vars kulmination är stabila, trygga identiteter ska ifrågasättas.
Poängen med denna kritik är inte att modern utvecklingspsykologi är falsk. Inte heller är det barns bristande välmående som oroar Dyer och Sedgwick. Den fråga som de ställer sig är inte “Är stabila identiteter bra för barn och ungdomar?”, utan “Vad gynnar den socialistiska revolutionen?”. Syftet med kritiken av utvecklingspsykologiska modeller är att legitimera åtgärder som syftar till att destabilisera barn och ungdomar mentalt.

Maximera eländet

Klassisk marxism syftade till att minimera arbetarklassens alienation. Tankegången var inte svår att förstå: en alienerad arbetarklass kommer inte att göra revolution. Därför måste kommunister motarbeta alienationen bland arbetare.
Dyer och Sedgwick ställer denna idé på dess huvudet. De vill maximera barns och ungdomars alienation. Målsättningen är att skapa individer som lider av psykopatologier som gör dem så känsliga att de inte klarar av att leva i fria samhällen. Barn och ungdomar är medel i revolutionens tjänst.
Föreställningen om barns oskyldighet ska därför dekonstrueras. Barn ska uppmuntras att ifrågasätta sina biologiska identiteter utan att förses med några reella alternativ. Dyer:

I … suggest that a queer methodological approach to child development and education can more generally disrupt teleologically constructed narratives of growth that require a developmental sequence which culminates in normalcy. … Applying queer methods of analysis to studies of childhood can help to queer the rhetoric of innocence that constrains all children and help to refuse attempts to calculate the child’s future before it has the opportunity to explore desire.

Vi ser här hur Dyer tänker sig att den mentala destabiliseringen av barn och ungdomar ska äga rum. Den ska åstadkommas genom en sexualisering av dem.
Frågan är emellertid hur det ska göras rent praktiskt.

Olika metoder

Lärarkåren spelar en viktig roll i detta politiska projekt. TikTok flödar numera över av låg- och mellanstadielärare som stolta berättar att i deras klasser har barnen fått lära sig att ifrågasätta sina identiteter och reflektera över sin sexualitet.

SexEd

Bilderböcker används i syfte att introducera små barn till oral- och analsex. I denna bok uppmanas föräldrar att låta barnen se på när de har samlag.

BG

Källa: Twitter.

Det senaste tillskottet är så kallade drag queens. Drag queens är sminkade, vuxna män i minimala kvinnokläder som uppför starkt sexualiserade danser inför små barn.

Lindsay hävdar att den akademiska agendan inte är dold. Man säger öppet att man vill att barn ska leva “queerly” och utveckla antipatier visavi traditionella identiteter. På skolorna implementeras samma ideologiska agenda ofta utan föräldrarnas vetskap. Detta är nödvändigt eftersom målsättningen är att slå in en kil mellan föräldrar och barn. Det är, menar Lindsay, samma strategi som de kinesiska kommunisterna använde under kulturrevolutionen.

Summering

Den kanske vanligast förekommande metoden för att argumentera för en tes är att åberopa sig på en hoper böcker eller artiklar. James Lindsay använder en annan strategi. Han väljer ut en bok eller några artiklar, hävdar att den är representativ för en genre, men istället för att sammanfatta artikelns eller bokens innehåll, högläser han ur den. Detta naturligtvis en omständlig och tidskonsumerande strategi. Föreläsningsserien Groomer Schools är på över sex timmar.
Ämnet är dock högaktuellt. Samtidigt är det svårt att förstå att detta faktiskt är tillåtet, att låg- och mellanstadielärare tillåts leva ut sina neuroser på arbetstid. Helt obegripligt.