Home » Okategoriserade » The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades. Del I

The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades. Del I

Amerikanen Robert Spencer är en synnerligen produktiv skribent. Han har författat 18 böcker och samtliga handlar om islam. I en tidigare publicerad artikel granskade vi Spencers senaste bok: The History of Jihad. I denna artikel synar vi The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades (Regnery Publishing, 2005).

The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades

Ingen ordinär bok

The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades är ingen vanlig bok. Boken består av en samling påståenden och motpåståenden. Spencer konfronterar vanligt förekommande förutfattade meningar om islam med citat från Koranen, den islamiska traditionen och historisk forskning.

En krigens religion

Spencer menar att Koranen är unik bland heliga böcker i det att den uppmanar till våld mot och diskriminering av icke-muslimer. När det gäller hedningar eller polyteister föreskriver islam att de som inte konverterar ska dödas:

And when the sacred months have passed, then kill the polytheists wherever you find them and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer, and give zakah, let them [go] on their way. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

Kristna och judar kallas Bokens folk och behandlas annorlunda. Islam föreskriver att de först ska erbjudas att konvertera till islam. De som vill förbli kristna och judar måste betala regelbundet återkommande straffskatter. De måste också acceptera att bli behandlade som en andra klassens medborgare. De som förkastar båda alternativen ska dödas.

Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Messenger have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax (Jizyah) in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.

Jizyah är en straffskatt som endast betalas av kristna och judar:

The Prophet said: Jizyah is not to be levied on a Muslim.

Frågan är hur unik islam är i detta avseende. Även Bibeln uppmanar till krig och massakrer. I Gamla testamentet uppmanar Gud de troende att utrota Amalekiterna. Spencer menar att det ändå är fel att likställa islam och kristendom. Han anför två skäl.
Det första skälet är att kristendomen har reformerats. Få kristna tar sådana passager på bokstavligt allvar. Det är förklaringen till att väst inte har ett problem med kristen terrorism. Inte ens extrema sekter som Westboro Baptist Church utgör ett hot. Människor irriterar sig på de kristna fundamentalisterna i sekten, men ingen var någonsin rädd för pastor Phelps och hans anhang.
Det andra skälet är att det är skillnad mellan att uppmana till massaker på ett forntida folk som inte längre existerar och att förklara alla otrogna krig. De av vår tids kristna fundamentalister som tar uppmaningen på allvar har inga Amalekiter att döda. Islam är annorlunda: krigsförklaringen riktar sig inte mot specifika individer eller grupper, utan mot icke-muslimer. Vidare: jihad är muslimers främsta plikt.

A man came to Allah’s Messenger and said, “Instruct me as to such a deed as equals Jihad (in reward).” He replied, “I do not find such a deed.”

De som dör i jihad belönas med en plats i paradiset:

Allah’s Messenger said, “Allah guarantees (the person who carries out Jihad in His Cause and nothing compelled him to go out but Jihad in His Cause and the belief in His Word) that He will either admit him into Paradise (Martyrdom) or return him with reward or booty he has earned to his residence from where he went out.”

Irans förre andlige ledare Ayatollah Khomeini sade svärdet är nyckeln till paradiset. Följande hadith ger stöd åt denna uppfattning:

Our Prophet told us about the message of our Lord that “Whoever amongst us is killed will go to Paradise.” Umar asked the Prophet, “Is it not true that our men who are killed will go to Paradise and their’s (i.e. those of the Pagan’s) will go to the (Hell) fire?” The Prophet said, “Yes.”

Islam är inte en tolerant religion

I islamisk lag kallas kristna och judar “dhimmis”. Dhimmi är ett annat ord för skyldig. Vad är kristna och judar skyldiga till? Islam beskriver Bibelns profeter som muslimer. Jesus är ett exempel. Jesus predikade islam, inte kristendom. Kristna och judar anklagas för att ha förvrängt Jesus islamiska budskap därför att de ville ha egna religioner.
Det är deras brott. Därav följer att de inte får behandlas som jämlikar. Muslimer har rätt att döda alla kristna och judar som inte konverterar till islam eller accepterar att betala speciella straffskatter som muslimer inte behöver betala och att leva under apartheidliknande villkor.
Spencer menar att de diskriminerande reglerna är otaliga och har ett enda syfte: att förödmjuka icke-muslimer. Den praktiska applikationen av reglerna har dock varierat över tid och plats. Under andra halvan av 1800-talet pressade västmakterna det ottomanska imperiet att ge sina religiösa minoriteter mer frihet. Olika muslimska härskare har också varit olika konsekventa när de har applicerat reglerna. Tvånget att diskriminera kristna och judar är dock inskrivet i islamisk lag.
Några exempel. Dhimmis var tvungna att klä sig på ett sätt som gjorde dem möjliga att identifiera snabbt. De hade inte rätt att rida kamel eller häst. Dhimmin kunde rida en åsna, men endast på platser där det inte siktades några muslimer. Om en muslim visade sig, var det dhimmins plikt att stiga av åsnan och vänta tills muslimen hade passerat. En dhimmi på promenad måste gå med sänkt blick och alltid stiga åt sidan närhelst han eller hon möter en muslim. I den mån dhimmis hade tillträde till offentliga badplatser, var de tvingade att bära ringklockor runt halsen så att muslimer snabbt kunde identifiera dem. Om en kristen eller jude hade en muslim som granne, fick deras hus inte vara högre än muslimens. Kristna och judar fick inte ha muslimer som underordnade.
Spencer påpekar att Nordafrika var kristet när området invaderades av islamiska arméer. Idag utgör Nordafrikas kristna en försvinnande liten minoritet. Skälet är att de har konverterat till islam för att undkomma diskrimineringen. Dåtidens kristna är dagens muslimer.

Principen för upphävande

Det är alltså ett obestridligt faktum att islams heliga skrifter uppmanar till våld mot och diskriminering av icke-muslimer. Det är också ett otvivelaktigt faktum att samma skrifter också innehåller verser som uppmanar till tolerans och fredlig samexistens. Här är ett exempel:

So, Allah the Exalted revealed; “Let there be no compulsion in religion. Truth stands out clear from error.”

Mohammad säger här att det är förbjudet att tvångskonvertera människor till islam. Men han säger också att de hedningar som vägrar att konvertera till islam ska dödas.
Bilden blir något annorlunda när vi betraktar kristna och judar. Skälet är att jihad inte primärt syftar till att islamisera världen i den meningen att alla människor ska dyrka Allah. Målsättningen är att underordna alla människor islam. Kristna och judar har således möjlighet att behålla sina religioner om de betalar straffskatter och accepterar att leva i ett religiöst grundat apartheidsystem.
Likafullt: hedningar har ingen religionsfrihet. De ställs endast inför ett ultimatum: konvertera eller dö. Man kan också ifrågasätta i vilken utsträckning som det är meningsfullt att hävda att kristna och judar har religionsfrihet. Faktum är ju att också deras religionsfrihet är villkorad. De judar och kristna som inte accepterar de islamiska villkoren dödas.
Detta är en naturligtvis motsägelse i den islamiska doktrinen. Att det finns motsägelser i Koranen är dock inget som förnekas av islamiska jurister. De medger att det finns motsägelser, men insisterar på att det inte utgör ett problem utan att det tvärtom är något fullständigt normalt.
Principen för upphävande har följande form:

And for whatever verse We abrogate or cast into oblivion, We bring a better or the like of it; knowest thou not that God is powerful over everything?

Verserna i Koranen har de tillkommit under två perioder i profetens liv. Mohammed föddes i Mecka. Det var också i Mecka som han inledde sin profetkarriär. Verserna från Meckatiden uppmanar till tolerans och kompromisser. Deras pacifistiska budskap speglar det faktum att islam inte endast hade få anhängare i Mecka, utan att Mohammad också hade många mäktiga fiender i sin födelsestad. Till slut blev situationen ohållbar och Mohammad tvingades lämna Mecka av säkerhetsskäl. Det var i Medina som han byggde upp sin armé och detta speglas återigen i Koranen genom att verserna blir allt mindre poetiska och mer militanta.
Hur förhåller sig de fredliga verserna till de militanta verserna? Principen för upphävande säger att om två verser motsäger varandra, gäller den senaste versen. Skälet är, som vi ser i citatet ovan, att Gud kan ändra sig närhelst han vill. De så kallade svärdverserna återfinns i slutet av Koranen och upphäver således de mer pacifistiskt orienterade verserna från Meckaperioden.

Varför inte ignorera svärdverserna?

Det Gamla testamentet är på sina håll en extremt våldsam bok. Kristna har hanterat problemet genom att ignorera eller tolka om kritiska passager. Istället för att ta det kristna budskapet på bokstavligt allvar, har man sagt att delar av Bibelns budskap består av metaforer. Detta har medfört att det kristna budskapet har urvattnats, men också att det har blivit förenligt med vårt moderna, sekulärt organiserade samhälle.
Spencer menar att islam inte har genomgått en motsvarande reformation. Sunniislams fyra skolor, Malaki, Hanafi, Hanbali och Shafi, är sedan lång tid tillbaka överens om att muslimer har en religiös plikt att diskriminera eller föra krig mot icke-muslimer. Shia är inte annorlunda: Irans förre andlige ledare, ayatolla Khomeini, hade endast förakt till övers för pacifistiska tolkningar av islam:

Islam makes it incumbent on all adult males, provided they are not disabled or incapacitated, to prepare themselves for the conquest of [other] countries so that the writ of Islam is obeyed in every country in the world. … Those who know nothing of Islam pretend that Islam counsels against war. … The sword is the key to Paradise, which can be opened only for the Holy Warriors! There are hundreds of other [Qur’anic] psalms and Hadiths [sayings of the Prophet] urging Muslims to value war and to fight. Does all this mean that Islam is a religion that prevents men from waging war? I spit upon those foolish souls who make such a claim.

Det finns tre perfekta ting i islam: Allah, hans tron och Koranen. Samtliga fyra skolor i sunniislam har uteslutit möjligheten att tolka Koranen. Skälet är naturligtvis att om islam är i behov av omtolkning, är Koranen inte perfekt. Omtolkningar av dess innehåll kan därför endast leda till att dess budskap förvrängs. Faktum är att det är exakt det som islam anklagar kristna och judar för att ha gjort med Jesus budskap. Koranen är, i likhet med Allah och hans tron, fullkomlig och därmed oföränderlig. Dess budskap ska inte tolkas, det ska appliceras.

Det dekonstruktivistiska argumentet

Dekonstruktivismen säger att en texts mening bestäms av läsaren. Läsaren projicerar mening på texten. Orden har ingen mening i sig. Denna teori har använts för att försvara islam mot kritik. Det har sagts att kritikerna egentligen inte uttalar sig om islam, de projicerar sina fördomar på islams heliga urkunder. Dekonstruktivismen är en akademisk teori och det är inte svårt att förstå varför dess användbarhet är begränsad. Islam kan inte jämföras med det teoretiska kaos som råder i postmodern teoribildning. Postmodernismen är en ung disciplin. Den växte fram på 50-talet. Islam har hela 1400 år på nacken.
Även om den dekonstruktivistiska hypotesen hade varit korrekt, hade det inte spelat någon roll eftersom dekonstruktivismen inte har något inflytande över hur islams urkunder tolkas i den islamiska världen.
Om vi håller detta i minnet, kan vi bättre förstå vad som föresvävade Turkiets president Recep Erdoğan när han avfärdade distinktionen mellan moderat och radikal islam och därför även dekonstruktivismen. Det finns bara en islam, underströk Erdoğan. Det faktum att kristna, judar och muslimer behandlar sina religioner som en kafeteria som erbjuder olika idéer eller tolkar påbuden olika förändrar inte detta faktum. Det finns en och endast en doktrin.

Islamisk och kristen etik

Kants kategoriska imperativ är ett exempel på principmoral. En version av imperativet lyder på följande sätt: “Handla som om maximen för din handling genom din vilja skulle kunna bli allmän naturlag.” Kant menar att vi ska lyda morallagen därför att den är grundad i förnuft, inte därför att vi räds straff eller därför att vi tror att vi har något att vinna på det. De tio budorden i Gamla testamentet är ett annat exempel på principmoral. Det är inte endast förbjudet att stjäla och mörda, det är förbjudet att stjäla och mörda under alla tänkbara omständigheter.
Islam har ingen motsvarande moralkodex. Vad beror det på? Svaret är att kristendom och islam har olika syn på Gud fader.
I kristendomen har Gud personlighet. Följaktligen antas det att den troende kan kommunicera med honom. Man kan ha en relation till honom. USA:s förre president Ronald Reagan var djupt religiös och när CNN:s Larry King frågade honom om han hade oroat sig över att han skulle dö när han låg på sjukhus efter attentatsförsöket år 1981, svarade Reagan att han hade pratat med Gud om det, för att vara på den säkra sidan.
Islams Gud saknar personlighet. Man kan dyrka Allah, man kan be honom om förmåner, men man kan inte ha en dialog med honom. Koranen är i allt väsentligt en monolog. Det är Allah som instruerar Mohammad om hur han ska agera och tänka. Allah är ren vilja och i förhållande till denna vilja, har människor blott två valmöjligheter: de kan underkasta sig den eller göra uppror. Det är ingen tillfällighet att “islam” betyder underkastelse.
Kristna teologer har eftersträvat en världsbild som inte strider mot förnuft och moral. Således har man antagit att Gud har en rationell natur. Det innebär att Gud inte kan skapa ett irrationellt universum. Newton ansåg att Gud var en gudomlig matematiker som hade designat universum med gudomliga ekvationer. Därför var universum fattbart för fysiker. Det gällde endast att klura ut ekvationerna. Gud antas emellertid inte endast ha en rationell natur, det antas också att han är underordnad morallagen. Gud kan, på grund av sin natur, inte skicka de troende till helvetet och syndarna till paradiset. Han kan inte agera i strid med morallagen. Det är innebörden av påståendet “Gud är god”.
Islams guds är annorlunda. Allah är inte bunden av något alls. Han kan skapa trianglar med fyra hörn och skicka troende till helvetet. Han kan göra vad han vill. Innebär det att islam är en amoralisk filosofi? Nej, det gör det inte. Det innebär att Allah istället för att vara underordnad morallagen bestämmer vad som är moraliskt och omoraliskt. Uttryckt på ett annat sätt: I kristendomen har Gud förbjudit stöld därför att stöld är omoraliskt. I islam är stöld omoraliskt därför att Allah har förbjudit stöld.
När Mohammads män anföll en karavan på väg till Mecka, förebrådde han dem för det och vägrade att delta i delningen av bytet. Skälet var att Allah hade förbjudit sådana handlingar eftersom den innevarande månaden var en religiös högtid. Men snart får han en ny uppenbarelse i vilken Allah förklarar att eftersom karavanen tillhörde Meckabor, hade männen rätt att plundra den och att bruka våld mot dem som gjorde motstånd. Meckas opposition mot islam var ett regelbrott av högre dignitet och upphävde därför den tidigare regelns giltighet. Det som tidigare hade varit ett regelbrott, blev nu närmast en plikt. Den första uppenbarelsen upphävdes på detta sätt av den senare uppenbarelsen.
Kristendomens etik består av universellt giltiga principer. Det är alltid förbjudet att stjäla och att mörda. Islams moralkodex är annorlunda. Det är moraliskt som gynnar islam även om det kränker andra moraliska regler eller lagar.

Kvinnor

Feminister vet ofta inte vilket ben som de ska stå på när islam kommer på tal. Problemet är att islam är en extremt kvinnofientlig ideologi och att moderna feminister avskyr det liberal-kapitalistiska samhället. Feministiskt initiativ anser t.ex. att burka är ett “problemfyllt plagg”. Vad har islam att säga om kvinnor? Män har obestridlig auktoritet över kvinnor:

Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other … So good women are the obedient, guarding in secret that which Allah hath guarded.

På vilket sätt är män överlägsna kvinnor? I följande hadith förklarar Mohammad för en grupp kvinnor att kvinnors bristande intelligens och det faktum att de menstruerar är orsaken till varför Allah skickar fler kvinnor än män till helvetet:

Once Allah’s Messenger went out to the Musalla (to offer the prayer) of `Id-al-Adha or Al-Fitr prayer. Then he passed by the women and said, “O women! Give alms, as I have seen that the majority of the dwellers of Hell-fire were you (women).”
They asked, “Why is it so, O Allah’s Messenger?”
He replied, “You curse frequently and are ungrateful to your husbands. I have not seen anyone more deficient in intelligence and religion than you. A cautious sensible man could be led astray by some of you.”
The women asked, “O Allah’s Messenger! What is deficient in our intelligence and religion?”
He said, “Is not the evidence of two women equal to the witness of one man?”
They replied in the affirmative.
He said, “This is the deficiency in her intelligence. Isn’t it true that a woman can neither pray nor fast during her menses?”
The women replied in the affirmative.
He said, “This is the deficiency in her religion.”

En man har rätt att misshandla sin fru:

and (as to) those on whose part you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping-places and beat them; then if they obey you, do not seek a way against them; surely Allah is High, Great.

En kvinnas vittnesmål är värt hälften av en mans:

And bring to witness two witnesses from among your men. And if there are not two men [available], then a man and two women from those whom you accept as witnesses – so that if one of the women errs, then the other can remind her.

Vidare:

Your wives are a tilth for you, so go to your tilth (have sexual relations with your wives in any manner as long as it is in the vagina and not in the anus), when or how you will, and send (good deeds, or ask Allah to bestow upon you pious offspring) before you for your own selves.

Kvinnor ska täcka sig på ett eller annat sätt när de vistas utanför hemmet.

And tell the believing women to lower their gaze and be modest, and to display of their adornment only that which is apparent, and to draw their veils over their bosoms, and not to reveal their adornment save to their own husbands or fathers or husbands’ fathers, or their sons or their husbands’ sons, or their brothers or their brothers’ sons or sisters’ sons, or their women, or their slaves, or male attendants who lack vigor, or children who know naught of women’s nakedness.

Mohammad gifte sig med sin favorithustru, Aisha, när hon var sex år gammal:

Narrated Aisha: The Prophet engaged me when I was a girl of six (years). … my mother, Um Ruman, came to me while I was playing in a swing with some of my girlfriends. She called me, and I went to her, not knowing what she wanted to do to me. … Then she took me into the house. There in the house I saw some Ansari women who said, “Best wishes and Allah’s Blessing and a good luck.” Then she entrusted me to them and they prepared me (for the marriage).

Mohammad hade sex med Aisha när hon var nio år gammal:

and then he married Aisha when she was a girl of six years of age, and he consumed that marriage when she was nine years old.

Är kritik av islam också kritik av muslimer?

Detta var naturligtvis endast början. Islam rättfärdigar inte endast slaveri, utan också användningen av icke-muslimska kvinnor som sexslavar. En man kan förbjuda en kvinna att lämna hemmet. Det är belagt med dödsstraff att lämna islam. Muslimer kan inte vara vänner med judar och kristna osv.
Det är inte svårt att förstå varför islam är en kontroversiell religion.
Därför är det också märkligt att debatten om islam är så krystad. Det har blivit allt vanligare att kritik av islam sägs kränka enskilda muslimer. Spencer menar att islam är en doktrin och kritik av islam därför inte ska förväxlas med kritik av muslimer.
I sin bergspredikan säger Jesus: “Stå inte emot den som är ond; utan vem som än slår dig med flata handen på din högra kind, vänd också den andra mot honom”. Det innebär naturligtvis inte att alla kristna vänder andra kinden till när de blir angripna. USA:s förre president George Bush är djupt troende, men beordrade omfattande flygattacker mot Afghanistan efter det att New York och Washington hade utsatts för terroristattacker. Han vände inte andra kinden till. Bush var naturligtvis inte unik i detta avseende. Likväl kvarstår faktum: i bergspredikan uppmanar Jesus människor att göra just detta. Vi ska alltså inte förväxla den kristna doktrinen med praktiserande kristna.
Samma argument går naturligtvis att tillämpa på islam. Islam är en doktrin. Det faktum att islam som doktrin stadfäster våld mot och diskriminering av icke-muslimer, innebär inte att muslimer konspirerar mot icke-muslimer. Omvänt gäller att det faktum att muslimer inte konspirerar mot icke-muslimer, inte innebär att islam som doktrin inte lagfäster våld mot och diskriminering av icke-muslimer.

Nästa artikel

I nästa artikel ska vi titta lite närmare på islamisk utrikespolitik i allmänhet och korstågen i synnerhet.