Home » Okategoriserade » Scientology: A to Xenu

Scientology: A to Xenu

Denna recension har en delvis originell bakgrund. Redaktören har aldrig varit intresserad av scientologi utan betraktat rörelsen som en av många organisationer som försöker mjölka godtrogna människor på deras besparingar.
För drygt ett år sedan började en privatperson filma scientologianläggningar i västra USA. Eftersom det handlar om inhägnade områden, ofta bevakade med sofistikerad utrustning var det ingen enkel uppgift.
Angry Thetan använde en drönare i prisklassen 17 000–20 000 kronor. Resultatet blev häpnadsväckande bra.
Det var efter att ha noga studerat bilderna från de olika anläggningarna som redaktören bestämde sig för att fördjupa sig i ämnet. Detta är alltså upphovet till inköpet av Kindle-versionen av Chris Sheltons Scientology: A to Xenu (Graphic Works, 2015).

From A to Xenu

En veteran inom rörelsen

Chris Shelton var medlem i Scientologikyrkan i 27 år. Han tillhörde den administrativa delen av Sjöorganisationen i 17 år. Sjöorganisationen utgör kyrkans elit och styr rörelsen.
Shelton lämnade kyrkan år 2012 och är nu en av dess mest vokala kritiker. I denna genomgång ska vi inte fokusera på Sheltons karriär i scientologikyrkan, utan istället försöka beskriva scientologins världsbild.

Dianetik

L. Ron Hubbards mest kända bok, Dianetics: The Modern Science of Mental Health, publicerades 1950. Hubbard beskrev dianetiken som en vetenskapligt grundad psykoterapi. Han förklarade att han hade upptäckt en av forskningen dittills förbisedd del av den mänskliga hjärnan: den reaktiva delen och hävdade att den lagrade engram. Engram är minnen av traumatiska händelser i det förflutna. Dianetiken beskrevs som en slags regressionsterapi med vars hjälp individen skulle kunna återuppleva de traumatiska händelserna och det antogs att detta skulle medföra att engrammen konverterades till vanliga minnen och att de, av det skälet, förlorade sin destruktiva makt över personen. En individ som, på detta sätt, hade frigjort sig från alla engram, sades ha uppnått ett tillstånd benämnt Clear.
Dianetics var en enorm kommersiell succé. Hubbard spenderade dock mer än han drog in och när den värsta uppståndelsen hade lagt sig, hamnade han på ekonomiskt obestånd. Två år efter publiceringen av Dianetics tvingades Hubbard i konkurs. Konkursen var dock inte hans enda bekymmer. Han hade också myndigheternas ögon på sig. I Dianetics hade Hubbard hävdat att att en person som har uppnått Clear är immun mot förkylningar, astma och cancer. Detta var naturligtvis nonsens och flera scientologer arresterades av polis för att praktisera läkarvetenskap utan licens.

Scientologikyrkan

Efter konkursen insåg Hubbard att han var tvungen att lösa två problem. Det första var ekonomiskt. Dianetics var förvisso en kommersiell succé, men penninginflödet var knappast konstant. Dessutom var myndigheterna ett ständigt återkommande problem.
Hubbard insåg att lösningen på dessa problem var att skapa en religion. Det skulle lösa det ekonomiska problemet. Kyrkor har rätt att ta emot så kallade donationer och de betalar mycket lite skatt. En annan fördel var att det skulle bli svårare för Livsmedels- och läkemedelsmyndigheten eller FDA att komma åt kyrkan.
År 1954 var scientologikyrkan på plats. De amerikanska myndigheterna var dock inte överdrivet imponerade och i januari 1963 stormades kyrkans anläggning i Washington av poliser som beslagtog böcker och elektropsykometers eller e-meters. Hubbard svarade med att stämma staten. Den legala processen drog ut på tiden och det dröjde till 1973 innan domen föll.
Domen var mixad.
Domstolen accepterade Hubbards definition av scientologin som en religiös rörelse och konkluderade att kyrkans egendomar hade exproprierats på felaktiga grunder. Domstolen ställde sig dock bakom Livsmedels- och läkemedelsmyndighetens kritik av kyrkans påstående att e-metern har en medicinsk funktion och beordrade kyrkan att förse alla e-meters med en klisterlapp som upplyste eventuella Pre-Clears om att apparaten saknade just detta.

Kosmologi: incident 1 och 2

Dianetics föregick scientologin, men är idag en integrerad del av den scientologiska doktrinen. Scientologins produkt kallas “The Bridge to Total Freedom” och består av ett kurser i olika ämnen. Kurserna är av varierande längd och blir allt dyrare ju längre man kommer. Den näst sista kursen lär kosta över 70 000 dollar.

Scientologikyrkans kursutbud har två uttalade målsättningar

Den första är att hjälpa individen att uppnå Clear. Detta mål beskrivs i Dianetics. Shelton säger att de flesta scientologer inte når längre än Clear. Det finns flera skäl till detta. Tillgången till kurser varierar beroende på var man är bosatt. Grundkurser levereras av så kallade missioner och kyrkor, ibland kallade orgs. De mer avancerade kurserna, de så kallade OT-kurserna, kräver att man besöker en så kallad Avancerad org och det finns inte många sådana i världen. Europa har två, tre stycken. OT-nivå sex och sju ges endast på det kyrkans spirituella högkvarter i Florida och den sista kursen, OT 8, ges endast på kyrkans fartyg, Freewinds, i Karibien.
Den andra målsättningen är att hjälpa individen att hantera konsekvenserna av det som Hubbard kallar “incident 2”.
En av scientologins centrala idéer är att människan är en andlig varelse, men till skillnad från kristna använder scientologer ordet “theta” istället för “själ”. Thetas har alltid existerat. Det är inget som människor föds med. Tvärtom. När ett barn föds, kommer en theta att bosätta sig i barnets kropp och när samma person dör kommer thetan att lämna kroppen, uppsöka ett nyfött barn och bosätta sig i dess kropp. Hubbard sade att även om theta alltid har existerat, har inte vårt fysiska universum alltid existerat. Före uppkomsten av vårt fysiska universum levde alla theta i egna separata thetauniversum.

Hubbard sade att Incident 1 inleddes med ett klappande ljud. Därefter fylldes alla individuella thetauniversum av ett starkt ljus. Efter det hördes trumpetspel och när konserten var över hördes ytterligare några klappande ljud. Sedan blev allt becksvart. När mörkret lyfte befann sig alla thetas i vårt fysiska universum och alla dörrar tillbaka var stängda.

Efter det kommer incident två. Det är här som berättelsen om Xemu eller Xenu kommer in i bilden.

För 75 miljoner år sedan var jorden, då kallad Teegeack, en del av en intergalaktisk federation som styrdes av den onde Xemu. Hubbard säger att Xemu löste ett överbefolkningsproblem genom att lura triljoner människor att de hade problem med sin inkomstdeklaration och att de därför måste besöka närmaste skattekontor. Väl där övermannades de av Xemus medhjälpare, sövdes ner och transporterades till Teegeack med rymdskepp. De lastades av i närheten av vulkaner och dödades genom att Xemus män släppte ner vätebomber i vulkanerna och detonerade dessa.
Hubbard skriver att den påföljande explosionen inte endast dödade alla människor, den slungade också ut deras thetas i luften. Xemu fångade in alla thetas med elektroniska nät, körde dem till gigantiska biografer där han tvingade dem att se på bisarra filmer och bilder i drygt en månad.
Hubbard menade att allt det som vi moderna människor ser och upplever är resultatet av denna kosmiska hjärntvätt. Scientologer är övertygade om att vi lever på en fängelseplanet, att det endast är scientologer som förstår detta och att endast scientologin kan befria mänskligheten. Shelton har sagt att scientologer älskar filmer som The Matrix av just detta skäl.
Därefter släpptes alla thetas ut ur biograferna för att sedan i miljontals år vandra omkring på Teegeack i ett förvirrat tillstånd och utan mål.
Xemu störtades sedermera från makten, dömdes till livstids fängelse och stängdes in i en cell vars väggar och dörr hålls på plats av ett evighetsbatteri. Den intergalaktiska federationen återhämtade emellertid sig aldrig från massakern, utan dog mer eller mindre ut.

Hubbard menar att när människan sedermera dök upp på jorden, invaderades hennes kroppar av alla dessa hemlösa och svårt traumatiserade thetas och detta är orsaken till att vi människor har så många problem.
Syftet med OT-nivåerna är att befria individen från alla dessa vilsna thetas. En vanlig scientologisession involverar två personer: den så kallade auditören och en PreClear eller Clear. På OT3 ska individen auditera sina thetas på egen hand. Han eller hon har en e-meter och håller i de två aluminiumburkarna och kommunicerar på telepatisk väg med sina thetas. På samma sätt som dianetiken ska befria en PreClear från engram, ska individen under en OT-session rehabilitera de thetas som har bosatt sig i hans eller hennes kropp från det trauma som incident ett och två innebar. När de väl är rehabiliterade, kommer de att lämna individens kropp.
Detta är OT3.
Efter OT3 kommer OT4, 5 6, 7 och 8. OT8 kallas “Truth Revealed” eftersom det är på denna nivå som sanningen med stort s uppdagas.
Vilken är då denna sanning?
Sanningen är att du, efter att ha befriat dig från engram och kroppstheta, nu har insett vad du inte är. För att få reda på vad du är, måste du fortsätta att klättra på OT-stegen. Problemet är att Hubbard aldrig färdigställde OT-nivåerna efter OT8.

Shelton säger att vanliga scientologimedlemmar ofta inte har en aning om Xemu och de som känner till berättelsen om den intergalaktiska massmördaren, låtsas som att de inget vet. Skälet är att scientologer tror att OT-nivåerna innehåller kunskaper som är så farliga att om man konfronteras med dem oförberedd, kommer man, med stor sannolikhet, att dö.

Inte en kult bland andra

Intresset för Scientologikyrkan har alltid varit stort. Detta är en smula paradoxalt därför att scientologin är en försvinnande liten rörelse. Idag uppskattas rörelsen omfatta kanske 25 000 människor.
En annan paradox är att trots att kyrkan är mycket liten, är den stenrik. Det finns flera skäl till det. Ett skäl är att medlemmar i Sjöorganisationen arbetar i det närmaste gratis. Ett annat skäl är att kyrkan tar rejält betalt för sina tjänster. Dessutom har organisationen upprepade gånger reviderat sitt kursmaterial med följden att medlemmar och privatpersoner har nedgraderats och tvingats att gå om många kurser på egen bekostnad. Ett tredje skäl är att kyrkan har varit mycket framgångsrik att få donationer.
Det kanske viktigaste skälet är att Scientologikyrkan är klassad som religion. Kyrkor betalar mycket lite skatt i USA.
Detta är märkligt inte minst därför att scientologin marknadsför sig som religiöst neutral. När scientologer har kyrkomöte ber de heller inte till Gud fader, istället lyssnar de på föreläsningar om eller av Hubbard. För scientologer handlar allt om grundaren Ron Hubbard.
Varje kyrka har ett fullt utrustat kontor som ska användas av Hubbard den dag som han återvänder. Detta kan verka underligt, men det blir begripligt om man betänker att scientologer är övertygade om att människan är en andlig varelse, en theta. Scientologer tror att Hubbard kommer att återvända och ta makten över kyrkan.
För att underlätta för Hubbards theta att hitta hem, har kyrkan byggt hus åt honom på olika håll i västra USA och vid dessa hus ristat in kyrkans symboler i marken. Eftersom man antar att Hubbard kommer att komma till jorden från rymden, har man gjort dessa symboler så stora att de kan ses mycket långa avstånd.
Efter Hubbards död år 1986 har kyrkan också köpt upp mark och på dessa byggt underjordiska valv som ska kunna motstå kärnvapenattacker. I dessa valv förvarar kyrkan Hubbards samlade verk. Hubbards böcker, föreläsningar och övriga skrifter har etsats in på metallplattor som skyddas i skåp av titan. Anläggningarna sköts och bevakas av Sjöorganisationen.

I denna video gör drönaren ett besök i Trementina, New Mexico där kyrkan håller på att färdigställa en av många underjordiska bunkrar.

Sjöorganisationen

När Scientologikyrkan kritiseras för att lura människor på pengar är det missionerna och kyrkorna som åsyftas. När kyrkan kritiseras för brott mot mänskliga rättigheter är det villkoren för dess anställda i Sjöorganisationen som kritikerna har i åtanke.
Shelton var medlem i kyrkan i 27 år. De sista 17 åren tillbringade han i Sjöorganisationen. Sjöorganisationen är kyrkans hårda kärna. Dess medlemmar har skrivit på ett kontrakt som förpliktigar dem att tjäna den scientologiska saken i miljarder år.

Chris Shelton

Chris Shelton. Källa: https://mncriticalthinking.com/mission-statement/

På det internationella högkvarteret i Hemet, Kalifornien, lever flera hundra Sjöorganisationsmedlemmar under kollektiva former. Privata ägodelar är mer eller mindre bannlysta. Mobiltelefoner är inte tillåtna. Tillgång till internet är förbehållet områdesledningen. Området har ett telefonisystem som endast kan användas för intern kommunikation. Externa samtal kan endast göras från speciella platser och kräver tillstånd.
Inkommande och utgående post censureras.
Resor ut ur området kräver tillstånd och Sjöorganisationsmedlemmar får aldrig lämna området ensam.
Sjöorganisationsmedlemmar arbetar 16 timmar om dagen, ofta mer. Lönen är på drygt 50 dollar i veckan före skatt.
Organisationen är hierarkisk. Underordnade måste tilltala överordnade med ordet “sir”. Man har militära grader och går omkring i uniform. Kapten är den högsta graden och innehas av kyrkans ledare och Sjöorganisationens överhuvud David Miscavige.
Området är omgivet av höga stängsel. Rörelsedetektorer avslöjar vad som händer i perimetern. Alla är förpliktigade att hålla ett vakande öga över alla andra. Att inte rapportera Sjöorganisationsmedlemmar som t.ex. har uttalat sig förmenande om COB, som Miscavige kallas, är ett brott och bestraffas hårt.
Det så kallade “hålet” är områdets fängelse. Existensen av hålet blev känt efter det att rörelsens ledare år 2004 hade isolerat dussintals av kyrkans administrativa ledning i två byggnader på området. Byggnaderna förseglades och vakter såg till att ingen kunde lämna den. Fysiskt våld och tortyr ägde rum under så kallade bekännelsesessioner. En del människor hölls inlåsta i flera år. Shelton skriver att han tillbringade tre år i denna bestraffningsgarnison, det som kallas The Rehabilitation Project Force eller RPF.

Mot undergången

Fram till år 2008 var kyrkan fruktad av sina kritiker. Hubbard hade instruerat kyrkan att aldrig slösa energi på försvar, utan att alltid gå till attack.
Under Operation Snow White infiltrerade scientologer över hela USA federala myndigheter i syfte att förstöra dokumentation som var scientologirelaterad.
Kyrkan stämde Time Magazine för ett reportage med titeln “Scientology – The Cult of Greed”. Time vann i domstol efter domstol, men räkningen slutade på åtta miljoner dollar. Följden blev att reportage om scientologikyrkan blev allt sällsyntare.
Mest känd är kyrkan för sina attacker mot enskilda personer. Vi har anledning till att återkomma till detta ämne i en senare artikel.
Allt skulle dock förändras år 2008. Under en ceremoni hade skådespelaren Tom Cruise förärats en medalj för sin insats för kyrkan och efteråt spelade man in en film med Cruise sittandes i en soffa där han på ett minst sagt bisarrt sätt förklarade hur förnämlig kyrkan är och hur moraliskt överlägsna scientologer är vanliga människor, det kyrkan kallar “wogs”. Videon kom på villovägar och hamnade i journalisten Mark Bunkers ägo. Bunker publicerade den på sitt YouTube-konto. När Bunker mottog hot som var relaterade till videon, blev han nervös och tog bort den. Hackergruppen Anonymous trodde att det var kyrkan som hade censurerat Bunkers konto och gick till frontalangrepp.
Efter den dagen var inget sig likt. Det visade sig snabbt att kyrkans strategi förutsatte väl definierade fiender och att den föga hade att sätta emot när kritikstormen bröt ut på nätet. Numera har media och privatpersoner inget att frukta från Scientologikyrkan. Kyrkan har dock inte endast misslyckats att anpassa sig till Internet, om vi får tro Shelton har den inte förändrats överhuvudtaget. Skälet är Ron Hubbard. Även om Miscavige skulle vilja förändra kyrkan, kan han inte göra det. Hubbard lämnade efter sig mycket detaljerade instruktioner som hur kyrkan ska styras. Inget ämne var för litet för att intressera honom. Det är skälet till kyrkans rigiditet. Kyrkan har också skrämt i väg större delen av sina organisatoriska talanger. Kyrkan säger sig expandera och det är sant att man köper upp ständigt nya byggnader och renoverar dessa, men det är av skattetekniska skäl som man gör det. Efteråt står lokalerna tomma. Idag styr Miscavige kyrkan ensam och med järnhand.

Tiotusenkronorsfrågan

Den fråga som människor ställer sig är om Hubbard verkligen trodde på allt han sade. Svaret på frågan är nej och ja. Hubbard förklarade för dokumentärfilmaren Charlie Nairn att det var behovet av pengar som var det primära motivet, men att han också fascinerades av hur enkelt det var att lura intelligenta människor att bli troende scientologer.
Hubbard förändrades dock över tid. Mot slutet av sitt liv var han övertygad om att han verkligen hade upptäckt något revolutionerande och tillbringade en stor del av sin tid på sin ranch utanför Creston med att rehabilitera sin kroppsthetas.

I denna video besöker drönaren ranchen Whispering Winds utanför Creston. Hubbard tillbringade sina sista år på ranchen som har bevarats i sitt ursprungliga skick av kyrkan.

Slutord

Chris Sheltons Scientology: A to Xenu handlar inte endast om kyrkans lära, dess extrema kontrollbehov och ofta oförsonliga hållning till kritiker. Shelton var scientolog i nära tre decennier och mot slutet av boken ger han tips om vad man kan göra efter det att man har lämnat en destruktiv kult som denna.
Han varnar för att det inte är ett enkelt steg att ta. Det kan ta många år att bli helt avprogrammerad.
För den som är intresserad av ämnet är Sheltons bok en utmärkt introduktion. Scientology: A to Xenu är baserad på en rad föreläsningar som finns på Sheltons YouTubekanal.

Länkar