Home » Okategoriserade » The Complete Infidel’s Guide to the Koran

The Complete Infidel’s Guide to the Koran

Storbritanniens förre premiärminister, Tony Blair, har kallat Koranen progressiv och humanistisk. USA:s förre president George W. Bush har sagt att Koranen är en av den västerländska civilisationens fundamentala dokument. Bushs efterträdare, Barack Obama, förklarade att islam är en tolerant religion som inget har med terrorism att göra. Den holländske politikern Gert Wilders har jämfört islams heliga skrift med Mein Kampf. Den italienska journalisten Oriana Fallaci var av samma uppfattning. Winston Churchill sade om Koranen att den handlar om tro och krig.
Vem har rätt? Har Blair och Wilders rentav läst olika böcker? I The Complete Infidel’s Guide to the Koran (Regnery Publishing, 2009) försöker Robert Spencer reda ut begreppen.

The Complete Infidel's Guide to the Koran

Koranen

Det händer titt som tätt att feminister försöker rättfärdiga sin ovilja att kritisera islams kvinnosyn med att Koranen är öppen för olika tolkningar. Det är en sanning med modifikation. Samtliga fyra skolor i sunniislam har uteslutit möjligheten att tolka Koranen. Koranen är ett av tre eviga ting i islam. De koran som muslimer studerar anses vara en perfekt kopia av originalet som finns i himmelen.
Ordet “koran” betyder recitation på arabiska. Guds första order till Muhammad var att recitera ärkeängeln Gabriel när denne läste högt ur den himmelska förlagan.
Om vi håller detta i minnet, förstår vi varför Koranen inte är öppen för tolkningar. Koranen har alltid existerat. Det finns endast en version av boken och den är perfekt. Varför är Koranen perfekt? Koranen är perfekt därför att det är Gud som talar i den. Detta skiljer Koranen från Bibeln. Gud talar inte till kristna i Bibeln. Koranen är en monolog och det är Guds ord som vi konfronteras med. Det är skälet till att Koranens budskap inte kan omtolkas.
Eftersom Koranen är perfekt är dess sanningar inte situations- eller tidsbundna. Koranen säger till exempel att en man har rätt att slå sin kvinna om hon envisas med att vägra honom sex. Denna regel är lika giltig idag som den var på profetens tid. Det faktum att muslimska män inte slår sina kvinnor ändrar inte på detta faktum. I Bergspredikan säger Jesus att när någon slår oss med öppen hand, ska vi vända andra kinden till. Innebär det att kristna alltid vänder andra kinden till? Nej, det gör det inte. Likväl kvarstår faktum: i Bergspredikan uppmanar Jesus människor att vända andra kinden till. Islams syn på kvinnliga sexslavar är annat exempel. Koranen tillåter en man att ha fyra fruar och ett obestämt antal sexslavar. Idag är sexslavar ovanligt i muslimska länder. Det beror emellertid inte på att sexslaveriet är avskaffat i islam. Anledningen till att sexslavar är ovanliga i muslimska länder är att muslimer inte praktiserar jihad och det beror, i sin tur, på att otrogna har makten i världen.

The Complete Infidel’s Guide to the Koran handlar om Koranen, men Koranen är inte muslimers enda källa till kunskap om Guds vilja. Lika viktig är den islamiska traditionen. Det sägs ofta att Koranen inte uppmanar till stening av äktenskapsbrytare. Det är sant. Uppmaningen finns istället i en hadith:

Umar bin Al-Khattab said:
“Verily Allah sent Muhammad (ﷺ) with the truth, and he revealed the Book to him. Among what was revealed to him was the Ayah of stoning. So the Messenger of Allah (ﷺ) stoned, and we stoned after him. I fear that time will pass over the people such that someone will say ‘We do not see stoning in the Book of Allah.’ They will be misguided by leaving an obligation which Allah revealed. Indeed, stoning is the retribution for the adulterer if he was married and the evidence has been established, or due to pregnancy, or confession.”

Religion och politisk filosofi

Islam är en inte endast en religion, det är också en politisk filosofi. Den islamiska religionen växte fram när Muhammad levde i Mekka. Under denna period var islam en religion utan makt och inte överraskande en pacifistisk ideologi som betonade tolerans och spirituell disciplin. Muslimer skulle inte äta griskött, de skulle respektera islamiska högtider och be fem gånger om dagen. <br>
Islams politiska filosofi utvecklades när Muhammad lämnade Mekka för Medina och började bygga upp en armé. Det pacifistiska budskapet trängdes sakta ut av en militant politisk filosofi vars syfte är att expandera islams inflytande i världen.

Islam är inte en fredens religion

Islam har inte alltid försvarat våld. Spencer menar att det var en successiv process. Guds första order till Muhammad var inte att förklara alla icke-muslimer krig. Istället beordrades han att sprida islam. Detta skulle emellertid visa sig vara en för Muhammad övermäktig uppgift. Mekka var en polyteistisk högborg. I Kaba dyrkades över 300 gudomligheter. Islam är en monoteistisk lära. Detta medförde att Muhammad fick många fiender och att han lämnade Mekka för närbelägna Medina. I Medina fick han nya uppenbarelser. Gud beordrade honom att förklara Mecka krig. I Koranen sägs detta vara ett defensivt krig. Här är en vers:

Fight in the way of Allah against those who fight against you, but begin not hostilities. Lo! Allah loveth not aggressors.

För att förstå denna vers måste vi definiera ordet “fientligheter”. Vad menas med “fientligheter”? Spencer menar att Koranen ger muslimer rätt att förklara krig mot de som avvisar islam.
Snart utvidgades mandatet. Muhammad fick nya uppenbarelser i vilka Gud beordrade honom att islamisera världen. Jihad blev offensiv krigföring. I en vers säger Gud:

Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Messenger have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax (Jizyah) in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.

Det som gör denna vers anmärkningsvärd är att krigsförklaringen riktar sig mot icke-muslimer. Även Bibeln innehåller uppmaningar till våld, men de riktar sig mot specifika grupper. I Femte Moseboken uppmanas de troende att utrota amalekiterna. Det är emellertid folkgrupp som har upphört att existera. Det finns således inga amalekiter som moderna kristna fundamentalister skulle kunna mörda. Islam är annorlunda. Islam uppmanar till krig mot alla som inte är muslimer och det kommer alltid att finnas icke-muslimer. I den islamiska traditionen säger Muhammad också att Gud har beordrat honom att föra krig mot otrogna:

I have been commanded to fight against people till they testify that there is no god but Allah, that Muhammad is the messenger of Allah, and they establish prayer, and pay Zakat and if they do it, their blood and property are guaranteed protection on my behalf except when justified by law, and their affairs rest with Allah.

Traditionen säger också att Jihad är varje muslims primära plikt:

A man came to Allah’s Messenger and said, “Instruct me as to such a deed as equals Jihad (in reward).” He replied, “I do not find such a deed.”

De som dör i jihad belönas, enligt en hadith, med en plats i paradiset:

Allah’s Messenger said, “Allah guarantees (the person who carries out Jihad in His Cause and nothing compelled him to go out but Jihad in His Cause and the belief in His Word) that He will either admit him into Paradise (Martyrdom) or return him with reward or booty he has earned to his residence from where he went out.”

I islam är svärdet nyckeln till paradiset.

Spencer menar att kronologin är mycket viktig för att korrekt förstå Koranen. När islamiska rättslärda började vada igenom det material som skulle bli Koranen, upptäckte de att det var fullt av motsägelser och de löste kontradiktionsproblemet genom att hävda att uppenbarelser som strider mot varandra har olika värde. Kort uttryckt: en senare uppenbarelse detroniserar en tidigare uppenbarelse. Detta är den så kallade upphävandeprincipen. Principen har följande form:

And for whatever verse We abrogate or cast into oblivion, We bring a better or the like of it; knowest thou not that God is powerful over everything?

Det är alltså sant att Koranen innehåller pacifistiska verser och verser som uppmanar till våld, men det är också sant att de sistnämnda verserna har ett senare datum. Om vi inte håller upphävandeprincipen i minnet, förblir islams historia obegriplig. Islams historia är en historia om krig. Spanien var ockuperat under 700 år. Konstantinopel belägrades två gånger. Islamiska styrkor terroriserade Central- och Östeuropa. Vad förefaller mest sannolikt? Att Koranens budskap är pacifistiskt eller att islams heliga skrift uppmanar till våld mot icke-muslimer?

Ibland kräver förståelsen av Koranverser att man ser dem i sammanhang. Här är ett exempel:

There shall be no compulsion in [acceptance of] the religion.

Detta är nog den mest hyllade koranversen. Den är vanligt förekommande i diskussioner som försöker bevisa islam är en fredlig religion. I realiteten bevisar versen som sådan ingenting. För att förstå den korrekt, måste man se den i relation till jihaddoktrinen. Jihad syftar inte till att tvångskonvertera människor till islam. Människor ska underordnas islam. Påtvingade övertygelser saknar nämligen autenticitet och anses därför vara av noll och intet värde.
Vad innebär detta? Det innebär att kristna och judar har möjlighet att behålla sina religioner under islam om de betalar straffskatter och accepterar att leva i ett religiöst grundat apartheidsystem.

Kritiker av islam är islamofober eller rasister

Christopher Hitchens lär ha sagt att “islamofobi” är ett ord som är skapat av fascister och som används av ynkryggar för att manipulera idioter. Hitchens hade rätt. Termen myntades ursprungligen av det Muslimska brödraskapet. Avsikten var att stämpla kritiker av islam som irrationella och dölja att islam ser ner på kristna och judar och uppmanar till våld mot dem.
Inte heller är kritik av islam rasism. Muslimer utgör ingen ras. Det tar cirka tio sekunder att konvertera till islam. Det enda som man behöver göra är att yttra följande:

I testify “La ilaha illa Allah, Muhammad rasoolu Allah.”

Människor från hela världen har konverterat till islam genom att yttra dessa nio ord. Innebär det att de också har ändrat sin rastillhörighet eller etnicitet?
När vi kritiserar islam, kritiserar vi en doktrin. Bergspredikan kan åter tjäna som ett exempel. I Bergspredikan säger Jesus: “Stå inte emot den som är ond; utan vem som än slår dig med flata handen på din högra kind, vänd också den andra mot honom”. Innebär det att kristna alltid vänder andra kinden till när de blir angripna? En del gör det, långtifrån alla. Likväl kvarstår faktum: i Bergspredikan uppmanar Jesus människor att göra just detta. Vi ska alltså inte förväxla den kristna doktrinen med praktiserande kristna. Samma argument går naturligtvis att tillämpa på islam. Islam är en doktrin. Det faktum att islam som doktrin stadfäster våld mot och diskriminering av icke-muslimer, innebär inte att muslimer konspirerar mot icke-muslimer. Omvänt gäller att det faktum att muslimer inte konspirerar mot icke-muslimer, inte innebär att islam som doktrin inte lagfäster våld mot och diskriminering av icke-muslimer.

Slutord

Jehovas vittnen är, på många sätt, en extrem sekt, men ingen tror att medlemmar i gruppen i hemlighet planerar att hyra lastbilar och krascha dem i folkmassor. Jehovas vittnen är ett religiöst samfund och har ingen distinkt politisk filosofi.
Om islam endast hade varit en religion, hade det således inte funnits någon anledning till oro. Islam är dessvärre inte endast en religion, islam är också en politisk filosofi. Islam är faktiskt världens äldsta politiska filosofi.

Vad innebär detta för vårt land?

Den islamiska terrorismen är naturligtvis en anledning till oro. Varför existerar det islamisk terrorism? Svaret är att islams heliga urkunder uppmanar till våld mot otrogna och en mindre grupp av muslimer har tagit dessa uppmaningar på allvar. Det förklarar varför världen har ett problem med islamisk terrorism. Jihadister har utfört över 30 000 attentat sedan septemberattackerna mot New York och Washington.
Spencer menar att detta även innebär att muslimsk invandring är ett potentiellt problem. Inte därför att alla muslimer är våldsverkare, utan därför att islams värdesystem i realiteten inte är kompatibelt med västerländska värderingar.
Den holländske sociologen Ruud Koopmans har undersökt hur utbredd ideologisk fundamentalism är bland Europas muslimer. Koopmans definition av “fundamentalism” har tre egenskaper:

  • Fundamentalism uttrycker ett motstånd mot moderniserande tolkningar av de islamiska urkunderna och en vilja att återvända till lärans ursprungliga innebörd så som den formulerades på 600-talet.
  • Islam antas ha en och endast en innebörd och denna tolkning förmodas vara bindande för alla muslimer.
  • Shariaregler trumfar sekulär lag.

Trettio procent av Sveriges muslimer instämmer på alla tre punkterna. Fyra av tio muslimer menade att muslimer bör söka sig tillbaka till islams rötter. Sextiosju procent av de tillfrågade ansåg att islams urkunder endast kan tolkas på ett sätt. Över hälften av de tillfrågade hävdade att shariaregler är viktigare än sekulär lag.
Det innebär, om vi accepterar Koopmans definition, att nästan en tredjedel av Sveriges muslimer är ideologiska fundamentalister. Över hälften av landets muslimer vill styras av shariadomstolar istället för av regering och riksdag.
Koopman undersökte också vad han kallade “utgruppsfientlighet”. De muslimska respondenterna fick tre påståenden att ta ställning till:

  • Jag vill inte ha homosexuella som vänner.
  • Det går inte att lita på judar.
  • Väst försöker destruera islam.

Fyra av tio svenska muslimer svarade att det är otänkbart att vara vän med en homosexuell, medan 36 procent inte kunde vara vän med en jude. Över hälften av de tillfrågade ansåg att västvärlden försöker underminera islam. Nitton procent instämde på alla tre punkterna.

Spencer skulle säga att Sverige har två problem. Det första problemet är den islamiska terrorismen. Det andra är den utbredda ideologiska fundamentalismen bland svenska muslimer. Terrorismen hotar inte endast människoliv, den kan destabilisera våra samhällen. Den ideologiska fundamentalismen är oförenlig med våra värderingar och utgör ett hot mot den sociala sammanhållningen. Båda dessa problem ska förstås i relation till islam som doktrin.

Ett tredje problem, som Spencer inte nämner, är att världens islamiska stater har gått på ideologisk offensiv. I mitten på förra århundradet var muslimska länder ointresserade av och ofta föraktfullt inställda till det materialistiska väst. Deras högsta önskan var att bli lämnade i fred. Denna i grunden defensiva hållning förändrades i februari 1989 när Irans dåvarande andlige ledare Ayatollah Khomeini dömde den brittiske författaren Salman Rushdie till döden för dennes bok Satansverserna. Khomeini skrädde inte orden: islamisk lag gäller även i icke-islamiska länder.
Idag är världens islamiska stater organiserade i Organization of Islamic Conference. OIC skapades 1969 och är idag efter Förenta nationerna världens största mellanstatliga organisation. OIC representerar 56 stater med tillsammans 1,3 miljarder medborgare. Endast länder med muslimsk befolkningsmajoritet kan bli medlemmar. Till skillnad från religiösa organisationer i väst har OIC politisk makt. OIC har bland annat lyckats driva igenom ett förslag om förbud mot blasfemi i FN:s råd för mänskliga rättigheter. OIC är en konservativ, traditionalistisk organisation som vill ena den islamiska nationen kring Koranen och Sunna och representera den på den internationella scenen. Dess ambition är att återupprätta det islamiska kalifatet med Jerusalem som dess huvudstad. OIC har krävt att islam ska ha samma officiella status i Europa som kristendomen. Europa måste acceptera ökad muslimsk invandring och islam bör ges en mer framträdande position i samhällslivet. Man har krävt tuffare lagar mot hatbrott och positiv särbehandling av muslimer. OIC har krävt att Europa skall införa mångkultur, dvs. att européerna skall montera ned de kulturella identiteter som har gjort Europa till en europeisk kontinent. Europeiska muslimer uppmanas samtidigt att stärka sina kulturella identiteter eftersom de, för OIC, utgör en integrerad del av den islamiska umman. Samtidigt som OIC uppmanar EU att demontera Europa ideologiskt och politiskt, arbetar organisationen intensivt på att stärka den ideologiska och politiska sammanhållningen mellan islamiska stater.

Kommer våra politiker att kunna rida ut denna storm? Det är tveksamt.

Naturligtvis har det även stormat omkring The Complete Infidel’s Guide to the Koran. En brittisk muslim klagade härförleden hos Google och sade att om man söker på "Quran in English" är de två första träffarna böcker av Spencer. Spencer har erbjudit mannen 5000 dollar i belöning om han kan påvisa ett faktafel i boken. Fortsättning följer.