Home » Okategoriserade » The Death of the West: How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our Country and Civilization

The Death of the West: How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our Country and Civilization

År 1960 fanns det 750 miljoner européer, amerikaner och australiensare. En fjärdedel av världens befolkning hade europeiskt ursprung. År 2000 uppgick samma befolkningsgrupp till en sjättedel av världens befolkning. Det genomsnittliga födelsetalet i Europa är idag nere i 1,4 barn per kvinna. Det krävs 2,1 barn per kvinna för att hålla den europeiska befolkningen oförändrad. Av Europas 47 nationer är det endast det muslimska Albanien som inte har börjat självdö. Under tiden som Europa sakta tvinar bort, skapas ett nytt Mexiko, dvs. 100 miljoner människor, var femtonde månad, i vår omvärld. År 2050 har den europeiska andelen av världsbefolkningen minskat till en tiondel och europaamerikanerna är inte längre i majoritet i Förenta Staterna. Europa-amerikaner är sedan två år tillbaka en av många minoriteter i Kalifornien. År 2010 kommer engelsmännen att vara i minoritet i London. I slutet av detta århundrade kommer britterna att vara en minoritet i sitt eget hemland.
För att förstå vad denna enorma demografiska revolution innebär, kan man göra följande tankeexperiment. Antag att Europa bestod av sex länder: Belgien, Sverige, Holland, Danmark, Norge och Tyskland. Om de ovan beskrivna demografiska trenderna står sig, kommer dessa länder att stå folktomma år 2050.
Enligt Buchanan kommer detta att få långtgående konsekvenser för den europeiska delen av den västerländska civilisationen. Den europeiska befolkningen blir allt äldre. År 2050 kommer en tredjedel av den europeiska befolkningen att vara över 60 och en tiondel över 80. För att klara sina pensionsåtaganden, kommer de europeiska staterna att tvingas till drastiska reduktioner i välfärdssystemen eller att acceptera massinvandring. Om Europa vill behålla dagens proportioner med 4,8 arbetande per pensionär år 2050, krävs 1,4 miljarder immigranter från Afrika och Mellanöstern.

Bakomliggande faktorer

Vad beror den ovan beskrivna demografiska revolutionen på? P-pillret är en orsak. P-pillret lanserades år 1960 och 10 år senare användes det av över 40 procent av USA:s kvinnor. En annan orsak är abortlagstiftningen. År 1965 beslutade USA:s högsta domstol att aborter är en konstitutionell rättighet och sedan dess har 40 miljoner aborter utförts. En tredje orsak är feminismen. För många feminister har feminism varit liktydigt med en kritik av familjeinstitutionen och en liberal hållning i abortfrågan. Margareth Sanger hävdade t.ex. att stora familjer borde ta livet av ett av sina barn. Det finns även ekonomiska orsaker till den demografiska utvecklingen. Kvinnors inträde på arbetsmarknaden har haft betydelse. En annan orsak är avskaffandet av den s.k. familjelönen. Populärkulturens emfas på individuellt självförverkligande har även den haft viss betydelse.
Buchanan betonar att de demografiska tendenserna är resultatet av fria val. Det är inte fallet att kvinnor tvingas att utföra aborter eller att de har förbjudits att spela rollen som hemmafru. Kvinnor vill, liksom män, försörja sig själva. Män och kvinnor har av fri vilja valt den lilla familjen och ibland ingen familj alls.

Buchanan pekar på ytterligare en viktig faktor: de intellektuellas förhållande till västerlandet.

Den nymarxistiska kritiken

Klassisk marxistisk samhällskritik betonade ekonomiska faktorer och såg arbetarklassen som mänsklighetens frälsare. Den nymarxistiska kritiken ser inte kapitalismen som roten till allt ont, inte heller har den samma optimistiska syn på traditionell arbetarklass. Den nymarxistiska kritiken utgår från en teoretisk anomali inom klassisk marxism. När tyska arbetare röstade för krig år 1914, verkade det som om marxismen hade kollapsat som teori. Marxistiska teoretiker som Antonio Gramsci, Max Horkheimer och Theodore Adorno insåg att bolsjevikerna hade ställt marxismen på dess huvud. Enligt Gramsci misslyckades revolutionen i Sovjet därför att ryssarna inte vill ha någon socialism vilket i sin tur berodde på kristendomens starka ställning i det ryska samhället. Socialismens seger krävde därför ett krossande av kristendomen. Nymarxisterna förordade på grund därav en ny politisk strategi: det är först efter det att kampen om kulturen vunnits som socialismen kan införas. När kulturen var vunnen, skulle resten följa mer eller mindre automatiskt.
Den nymarxistiska kritikens målsättning blev i detta perspektiv att övertyga genomsnittsvästerlänningen att det liv som denne levde egentligen var ett rent helvete, att de västerländska samhällena var de repressivaste system som historien skådat. Buchanan menar att nymarxisterna var mycket framgångsrika: sakta men säkert transformerades bilden av väst. Västerlandet blev ondskans smedja och den vita rasen mänsklighetens cancer. Västerlandet blev synonymt med rasism, sexism, patriarkat, homofobi, anti-semitism, fascism och nazism.
Snart var den amerikanska staten än en gång i full färd med att särbehandla medborgarna med hänvisning till deras etniska härkomst. Klicka här för exempel
Det Buchanan kallar “Kriget mot kristendomen” spelar en viktig roll i hans argument, då han ser en koppling mellan religion och familjebildning. Det amerikanska domstolsväsendet är, enligt Buchanan, ockuperat av ideologer som använder systemet för att omskapa samhället i enlighet med de nya riktlinjerna. År 1963 bestämde USA:s högsta domstol att t.o.m. frivilligt läsande från bibeln i skolan är oförenligt med konstitutionen. Parallellt med demoniseringen av den västerländska civilisationen, uppvärderades främmande kulturer. Kristendomsundervisningen ersattes av religionskunskap och i den s.k. avantgardekonsten gestaltades Jesus som varande homosexuell.
Den genomsnittliga västerlänningens ökande skepsis visavi sin egen civilisation är således inte en återspegling av objektiva processer. Buchanan menar att det bedrivs en systematisk kampanj i syfte att diskreditera västerlandet. Det handlar om att bryta upp homogeniteten, att fördjupa känslan av skuld, att desarmera västerlandet moraliskt, att framtvinga ursäkter och skadestånd tills väst är tillintetgjort. Vi har fått en ny religion i vilken västerlandet har tagit djävulens plats.
Om man håller ovan sagda i minnet, blir det inte svårt att förstå varför de s.k. hatbrotten, dvs. brott motiverade av hat mot offrets hudfärg, nationella ursprung eller sexuella orientering, tilldrar sig så stor massmedial uppmärksamhet. Det politiska melodramat kräver en vit, gärna manlig förtryckare och ett icke-vitt, gärna kvinnligt, offer.

En ny etnisk chauvinism

Den demografiska utvecklingen, massinvandringen tillsammans med den identitetskris som västerlandet för närvarande genomgår och nationalstaternas sönderfall, kommer att för evigt förändra västerlandet. Buchanan menar att immigranterna kommer att ta med sig sin kultur, sin tro och sina lojaliteter till västerlandet och det kommer att förändra västerlandets grundläggande karaktär. Enligt Buchanan kan man redan nu se tydliga tecken på en ny etnisk chauvinism i USA, den politiska smältdegelns förlovade land. När USA spelade fotboll mot Mexiko i i Los Angeles härförleden, buade de mexikanska åskådarna när den amerikanska nationalsången spelades samtidigt som man kastade flaskor på det amerikanska laget. Den lilla staden El Cenizo i Texas har, enligt Buchanan, i praktiken avskilt sig från USA. Spanska är numera officiellt språk och alla officiella dokument skrivs på spanska. I New Mexico kämpar mexikan-amerikaner för att delstaten skall anta det namn den hade innan amerikanerna annekterade den. När Kalifornien folkomröstade om positiv särbehandling år 1994, demonstrerade latinos mot förslaget under icke-amerikanska flaggor.

Framtidspessimism

Buchanan är pessimistisk om framtiden. Trettio år av idog, socialistisk krigföring på det kulturella och moraliska området har pulveriserat den konservativa stridsmoralen. Idag vågar amerikanska konservativa inte ens kräva att gränsen mot Mexiko säkras, av rädsla för att blir beskyllda för rasism. Det är inte svårt att få intrycket att Buchanan tror att islam kommer att stå som den slutgiltiga segraren i denna civilisationernas envig. Islam har visserligen misslyckats inom politik och vetenskap, men det kompenseras av att det inom denna religion finns en vilja att sätta barn till världen och en deklarerad avsikt att fortsätta kämpa för sin kultur och civilisation. Bara inom EU finns idag 15 miljoner muslimer. Islam är, hur paradoxalt det än kan låta, Europas näst största religion.